Polityka prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma FOTO STUDIO HEXA, która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Laboratorium Fotograficzne  z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie Plac Stefana Żeromskiego 5, NIP 756-103-33-02, Regon 531129990 ze stroną www.fotostudiohexa.pl zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz.
883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że
zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

1.4.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i
rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy,
Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Cel i zakres danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1.
nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie
stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą
(Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez
Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów
oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1.
przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania
dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

2.2.2.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania
płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie Internetowym.

2.3.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców
(Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących
jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3

jest
niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w
ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie
Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej
Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu
Internetowego.

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1.
Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do
zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu
internetowego.

3.2.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest
konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub
podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów
lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo
zgoda Usługobiorcy/Klienta.

Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Odbiorcy danych osobowych:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które
jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza
prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.
W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą
uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną
sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. Postanowienia końcowe

5.1.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2.
Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną: Zabezpieczenie zbioru danych przed
nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.